Privacy

PRIVACY STATEMENT
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van MH Interieurdesign gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
MH Interieurdesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MH Interieurdesign handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is MH Interieurdesign?
MH Interieurdesign is een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Heerenberg ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53555945 van MH Interieurdesign.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt MH Interieurdesign?
Gebruik van onze diensten
Op de website van MH Interieurdesign kunt u bekijken welke diensten MH Interieurdesign aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:
Uw gegevens:
• geslacht;
• voor- en achternaam;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• naam en plaats accountant;
Uw bedrijfsgegevens:
• rechtsvorm;
• bedrijfsnaam;
• factuuradres;
• postcode en plaats;
• e-mailadres;
Betaalgegevens:
• IBAN en tenaamstelling.
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op facebook, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MH Interieurdesign of die van een derde partij.
Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen),
Pagina 2 van 4
Privacy statement van MH Interieurdesign d.d. 25-05-2018
het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
• Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
• Om gebruik van de diensten van MH Interieurdesign aan u te factureren;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
MH Interieurdesign
• Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van
MH Interieurdesign en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MH Interieurdesign rust, zoals:
• Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
MH Interieurdesign wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal MH Interieurdesign dat aan u laten weten. Ook kan MH Interieurdesign u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.
Mocht u geen e-mailberichten van MH Interieurdesign willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar MH Interieurdesign. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die MH Interieurdesign stuurt door middel van een afmeldlink.
Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan MH Interieurdesign in verband met de diensten van MH Interieurdesign. dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.
MH Interieurdesign kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van MH Interieurdesign en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).
Zo kan MH Interieurdesign derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) MH Interieurdesign. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van MH Interieurdesign zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Ten slotte kan MH Interieurdesign uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Pagina 3 van 4
Privacy statement van MH Interieurdesign d.d. 25-05-2018
Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van MH Interieurdesign verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. MH Interieurdesign heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door MH Interieurdesign worden verwerkt. MH Interieurdesign accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart MH Interieurdesign persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij MH Interieurdesign verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert MH Interieurdesign de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers MH Interieurdesign of die van een derde partij. MH Interieurdesign maakt gebruik van servers in ’s-Heerenberg, Nederland.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
MH Interieurdesign heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe MH Interieurdesign deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Marian Hettelaar.

7. Cookies
Via deze website kan MH Interieurdesign gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement https://mhinterieurdesign.nl/cookies.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?
Indien u de gegevens wilt zien die bij MH Interieurdesign over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@mhinterieurdesign.nl. MH Interieurdesign zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Marian Hettelaar op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat MH Interieurdesign uw gegevens
wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. MH Interieurdesign zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien MH Interieurdesign uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Marian Hettelaar, info@mhinterieurdesign.nl.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met MH Interieurdesign niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de autoriteit Persoonsgegevens via:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Vragen en feedback
MH Interieurdesign controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Marian Hettelaar, info@mhinterieurdesign.nl of een brief sturen een naar MH Interieurdesign, Elshardt 13, 7041 SW ’s-Heerenberg.